Doradztwo Podatkowe

Zgodnie z regulacjami prawnymi określającymi zasady działania podmiotów gospodarczych, zarządzanych przez biegłych rewidentów, Audytor S.A. posiada uprawnienia do realizacji zadań doradczych w zakresie analizy podatkowej, ekonomicznej oraz wszelkich interpretacji prawa bilansowego. W tym trybie doradcy podatkowi z naszego Działu Doradztwa Podatkowego wydają opinie, pisemne interpretacje zapisów ustawowych oraz analizują konkretne zamierzenia inwestycyjne naszych Klientów.

Zakres proponowanego Doradztwa Podatkowego obejmuje między innymi następujące obszary (szczegóły widoczne po wyborze interesującego zagadnienia):
 

Doradztwo w zakresie podatków dochodowych poprzez przeprowadzanie przeglądów podatkowych, optymalizację podatkową, szkolenia w zakresie zmian w podatkach dochodowych od 2013 r. Analiza poprawności rozliczeń podatkowych (przeglądy w zakresie prawidłowości wywiązywania się firmy z obowiązków płatnika składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych, weryfikacja procedur, wskazanie ryzyk i sposobów ich zmniejszenia), Kwalifikacja poniesionych przez podatnika wydatków z punktu widzenia możliwości zaliczenia ich do kosztów uzyskania przychodów, Rozliczanie dochodów ze źródeł położonych poza terytorium Polski z uwzględnieniem kredytów i zwolnień podatkowych.

Optymalizacja rozliczeń podatku VAT- przegląd rozliczeń podatku VAT oparty na poszukiwaniu wszelkich dostępnych możliwości optymalizacyjnych, reprezentacja przy czynnościach sprawdzających i kontrolach podatkowych z zakresu podatku VAT, Wnioski o zwrot VAT za materiały budowlane ,sporządzanie deklaracji dotyczących podatków lokalnych, Rozliczanie nowych inwestycji dla potrzeb podatku od nieruchomości. 

Analizy czynności cywilnoprawnych pod kątem powstania obowiązku w podatku od tych czynności ,Wprowadzanie optymalizacyjnych struktur/rozwiązań dla transakcji mogących podlegać PCC, Porady w zakresie przyjęcia i odrzucenia spadku, odpowiedzialności za długi spadkowe, zbycie spadku, dziedziczenie gospodarstw rolnych.

Doradztwo w zakresie wyboru procedur celnych i sposobu wprowadzenia na unijny obszar celny towarów pochodzących z krajów trzecich. Sprawdzenie poprawności rozliczeń celnych oraz podatku akcyzowego i VAT z tytułu Importu, Identyfikacja produktów podlegających podatkom i opłatom ekologicznym, Kompleksowa pomoc i reprezentowanie firm w sporach z organami celnymi.

Projektowanie struktury własnościowej pozwalającej na minimalizację podatku od dywidend, optymalizacja podatkowa form działalności przedsiębiorcy zagranicznego w Polsce, Ustalenie konsekwencji podatkowych transakcji w obrocie międzynarodowym, w szczególności w zakresie opłat licencyjnych, należności z tytułu usług niematerialnych, odsetek i dywidend, Aspekty dewizowe transakcji międzynarodowych (obowiązki formalne, zezwolenia, raportowanie inwestycji zagranicznych i transferów dewizowych).

Przygotowanie, aktualizacja, analiza przygotowanej przez podatnika obowiązkowej dokumentacji transakcji z podmiotami powiązanymi, pomoc w procesach restrukturyzacyjnych dla osiągnięcia optymalnych korzyści podatkowych, Udzielanie opinii na temat konsekwencji podatkowych połączeń i podziałów spółek prawa handlowego, przekształcenia formy prawnej podmiotów gospodarczych, sprzedaży przedsiębiorstw.

W zakresie działań zmierzających do minimalizacji obciążeń podatkowych i minimalizacji ryzyka podważenia przez organy podatkowe stosowanych przez podatnika form optymalizacji podatkowej oferowanie pomocy w procesie ubiegania się o interpretacje prawa podatkowego dokonywane przez Ministra Finansów, Reprezentacja podatnika przed organami podatkowymi i celnymi, sądami administracyjnymi, w postępowaniu egzekucyjnym.

 

W przypadku zainteresowania z Państwa strony naszą ofertą, prosimy o kontakt:

e-mail: zapytanie@audytorsa.pl 

tel. +48 71 332 47 81

lub skorzystanie z naszego formularza kontaktowego (na pytanie odpowiemy w ciągu 24h).

 

Działamy od 1999r. Wiedzę teoretyczną, skutecznie wykorzystujemy w praktyce.

 

Obsługujemy kompleksowo (księgowość, kadry-płace, audyty, doradztwo podatkowe), dzięki czemu nasi klienci otrzymują więcej, płacąc mniej (...)

 

 Centrala - Wrocław
ul. Grabiszyńska 143
53-439 Wrocław
godziny pracy: 8.00 - 16.00


tel +48 71 363 04 00
e-mail: sekretariat@audytorsa.pl

Oddział Opole
ul. Niemodlińska 79
45-864 Opole
godziny pracy: 8.00 - 16.00


tel +48 77 402 41 76

e-mail: opole@audytorsa.pl

Oddział Świdnica
ul. Okulickiego 6
58-100 Świdnica
godziny pracy: 8.00 - 16.00

 

tel +48 74 851 76 55
e-mail: swidnica@audytorsa.pl

Nasze oddziały:
Opole
Świdnica